ගෝල්ඩ් වෙරළබඩ-මධ්ය-ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය-හවුල්කරු-දූෂකයා

මගේ සහකරුවා, දූෂකයා?

පරිපාලක එකමුතුව නවතම ප්රවෘත්ති

ඕස්ට්රේලියාවට නිතිපතා සංචාරය කිරීම සඳහා ඩර්රිල් සහ මරියා විසින් රිවෝර්ඩ් පදනමට සමාන කාර්යයන් කරමින් සිටිනු ඇත. මෙම සංචාරයේදී අප එවැනි සංවිධාන තුනක් හමු වී තිබේ. අපි හමු වූ මුල්ම සංවිධානය වූයේ ...

නීති කැමැත්ත

නීතියේ කැමැත්ත කුමක්ද?

මෙය නීතියට පොදු මාර්ගෝපදේශයක් වන අතර එය නීති උපදෙස් නොලැබේ. 2003 හි එංගලන්තයේ සහ වේල්සයෙහි ලිංගික අපරාධ පිළිබඳ ප්රඥප්තිය සහ 2009 හි ස්කොට්ලන්තයේ ලිංගික අපරාධ පිළිබඳ ප්රඥප්තිය ...