වයස් සත්‍යාපන අතථ්‍ය සමුළුව

ආරක්‍ෂිත: වයස් තහවුරු කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණය 2020 ද්‍රව්‍ය

මෙම අන්තර්ගතය රහස් අංකයකින් වේ. අවශ්යවේ ඔබගේ මුර පදය පහත ඇතුලත් කරන්න:

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය