මෙම සේවාදායකයේ ෆයර්වෝලය ඔබගේ සම්බන්ධතාවය අවහිර කරයි.

වැඩි විස්තර සඳහා ඔබ සේවාදායක හිමිකරු හෝ සත්කාරක සැපයුම්කරු සම්බන්ධ කර ගත යුතුය.

ඔබගේ අවහිර කළ IP ලිපිනය: 54.38.227.221

මෙම සේවාදායකයේ ධාරක නාමය: ubble.krystal.co.uk


ReCAPTCHA භාවිතයෙන් ඔබව අවහිර කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය:


කරුණාකර සටහන් කරන්න: ඔබගේ අයිපී ලිපිනය අවහිර කරන්නේ කෙසේද යන්න මත රඳා පවතින බැවින් සියලු අවහිර කිරීම් ඉල්ලීම් සාර්ථක නොවේ. අවහිර කිරීම අසමත් වුවහොත් වැඩි විස්තර සඳහා සේවාදායක හිමිකරු හෝ සත්කාරක සැපයුම්කරු සම්බන්ධ කර ගත යුතුය.