20-හැවිරිදි දරුවන්ගේ එඩ්රයිල් ඩෙස්ෆයිෂන්?

පරිපාලක එකමුතුව නවතම ප්රවෘත්ති

නාවුක හමුදා සාමාජිකයන් තම ආදරණීයයන්ගෙන් ක්රියාකාරී රාජකාරිවල විවේකයක් ලෙස වින්දනයක් ලෙස භාවිතා කරන බව සොයා ගැනීම පුදුමයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් ඉරුවාර ගැලීම (ED) ඇතුළු ලිංගික දුෂ්කරතා වල තියුනු නැගීම, ශුක්රාණු පිටවීම, අඩු ලිංගික ආශාව සහ ...